Instytucja dozoru elektronicznego w pigułce – pytania i odpowiedzi

Instytucja dozoru elektronicznego w pigułce – pytania i odpowiedzi

Które przepisy regulują system dozoru elektronicznego? Kodeks karny wykonawczy (dalej k.k.w.) art. 43a – art. 43zae. Na czym polega system dozoru elektronicznego (dalej SDE)? Dozór elektroniczny umożliwia osobie skazanej odbywanie kary w warunkach wolnościowych w miejscu swojego zamieszkania przy zastosowaniu odpowiednich systemów elektronicznych